Author Archives: admin

DİJİTAL PAZARLAMA

ÖZET

Dijital pazarlama, aynı zamanda çevrimiçi pazarlama veya internet pazarlama olarak da bilinir, ürünleri veya hizmetleri internet, sosyal medya, e-posta ve mobil uygulamalar gibi dijital teknolojiler kullanarak özendirme süreci olarak tanımlanır. Daha geniş bir kitleye ulaşmayı ve potansiyel ve mevcut müşterilerle dijital kanallar aracılığıyla bağlantı kurmayı hedefler. Pazarlama 4.0, değişen teknolojik ve toplumsal çevreyi dikkate alan yeni bir pazarlama yaklaşımı olarak tanımlanır. Pazarlama 4.0, yapay zekâ, büyük veri ve nesnelerin interneti gibi ileri teknolojileri kullanarak daha kişiselleştirilmiş ve hedeflenmiş pazarlama kampanyaları yaratmayı içerir. Ayrıca, müşteri odaklı pazarlama anlayışına doğru bir kayma da içerir, bu da pazarlama stratejisinin merkezinde müşterinin ihtiyaç ve tercihlerinin bulunmasıdır. Özet olarak, dijital pazarlama, ürünleri veya hizmetleri özendirme için dijital teknolojilerin kullanımıdır, buna karşılık pazarlama 4.0, yeni teknolojileri kullanan ve müşteri deneyimine odaklanan daha ileri bir yaklaşımdır. Her ikisi de günümüzde artan dijital dünyasında önemlidir ve işletmelerin daha etkili ve verimli şekillerde hedef kitlesine ulaşmasına ve iletişim kurmasına yardımcı olabilir.

Anahtar Kelimeler: Pazarlama Evreleri, Pazarlama 4.0, Dijital Pazarlama,  Nesnelerin İnterneti

ÇOKLU KARAR VERME BİRLEŞİK YÖNTEM

ABSTRACT:

Multi-Criteria Decision Making (MCDM) methods refer to mathematical techniques used in a wide range of fields such as production, education, health, economy, military. There are many MCDM alternatives to solve a decision problem and it is often left to the researcher which method to use. Researchers most prefer to heuristically choose one of these MCDM alternatives. Since the inception of the development of MCDM methods, the choice of the right MCDM model has depended on an analysis set for which the available data is sufficient, as any decision problem is the way in which it elicits strong decision making meaning. Thus, MCDM has become a sort of data-based Meta selection problem. There are several selection approaches to deal with this Meta selection problem. However, some of these meta-selection approaches take very obvious aspects (ignoring some important factors) for meta-selection, while others choose very complex paths (takes too much time). It suggests that in order to design a robust and useful Meta selection approach, it is necessary to treat the model selection problem as the MCDM problem itself. Based on this idea, AHP, ANP, TOPSIS, ELECTRE, the selection approach on alternatives that can be used to solve the specific decision problem is exhibited in this study. The evaluation of alternatives according to some criteria specific to the problem area and the expectations of the decision maker will also be covered within the scope of the study. As it is known, all MCDM models have some structural features, which we call ontological features, according to their existence purposes. In this context, primarily, these structural features have been redefined within the scope of the study.

The study also includes a template introduction that will allow the decision maker to compare these features according to their own requirements. The example of the application template of the model is handled through the primary machine selection problem for a medium-sized fishing vessel. The sample template also includes comparing TOPSIS, ELECTRE, PROMETHEE and AHP with each other as alternative methods to solve this decision making problem.

First, we list the ontological features of these alternative methods, and then we determine some selection criteria such as convenience, flexibility, validity, opinion of the decision maker, characteristics of the criteria, and qualitative-quantitative criteria. Considering the uncertainty of these criteria, we prefer Fuzzy AHP as the way to choose the most appropriate decision making method specific to our decision problem. In this context, we present a new approach to method selection and provide framework modeling for a rationalized support for the chosen method.

Keywords: MCDM, Fuzzy AHP, AHP, TOSIS, ELECTE, PROMETHEE

Çalgı Eğitiminde Zihinsel İmgeleme Tekniği MAKALE ÖZETİ

ÖZET

Müzik eğitiminin kaydettiği ilerleme günden güne artmaktadır. Bu ilerlemenin daha da hızlanması ve etkili yaklaşımların artması müzik eğitiminin zeminini daha da sağlamlaştıracak ve verimliliğini arttıracaktır. Müzik eğitiminin basamaklarından biri olan çalgı eğitimi, müzik eğitimi verilen ortamlarda sıkça karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda ele alındığında çalgı eğitiminde önemli rol oynayan fiziksel ve zihinsel süreçlere dair yaklaşımlar ülkemiz müzik eğitimine katkıda bulunabilecektir. Çalgı eğitiminin zihinsel sürecini ele alan bu çalışmanın amacı çalgı eğitimi alan öğrencilerin zihinsel hazırlık çalışmalarında ne derece yer aldıklarını ve bu çalışmaların öğrencilerin çalım performanslarını ne ölçüde geliştirdiğini araştırmaktır. Araştırmada fenomenoloji olarak bilinen nitel araştırma yaklaşımlarından biri kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Munzur Üniversitesi Müzik Bölümünde kayıtlı elli üniversite öğrencisi oluşturmaktadır. Çalışmaya katılan katılımcılara araştırma kapsamında doldurmaları için yarı yapılandırılmış görüşme formu verilmiştir. Araştırma sırasında toplanan bilgiler üzerinde betimsel bir analiz yapılmıştır. Araştırmanın bulguları, zihinsel imgeleme tekniğinin, genel performansın arttırılmasına katkı sağladığını göstermektedir.

 

Anahtar Kelimeler: Çalgı Eğitimi, Zihinsel İmgeleme Tekniği, İcra, Keman İcrası

AÇIK KAYNAK VE KAPALI KAYNAK KODLU İŞLETİM SİSTEMLERİNİN GÜVENLİK ANALİZİ

ABSTRACT

SECURITY ANALYSIS OF OPEN SOURCE AND CLOSED SOURCE OPERATING SYSTEMS

In the world of information technology, there are two types of applications: open source and closed source. Closed source applications are those that are entirely licensed for a fee and require payment for use. Access to the codes of these applications is not possible, thus even if you use the application by paying a fee, it is not possible for you to make any changes and developments on the application codes.

 

The use, access to codes, and distribution of open source software is entirely free and is developed and updated by volunteer developers. Therefore, every user has the chance to be a developer. Despite this, the usage rate of closed source software around the world is higher than that of open source software.

 

In this study, the open-source operating system Linux and the Windows 10 Pro version developed by Microsoft will be subjected to security tests using the tools hosted by the Kali Linux operating system. At the end of these attacks, the results obtained will be analyzed, and comparisons will be made between these two operating systems with different structures in terms of security.

 

KEYWORDS: Open source, Closed source, Security analysis, Linux, Windows 10 Pro, Kali Linux, Operating systems, IT security.

BİNA BİLGİ MODELLEMESİ YOLUYLA DIŞ DUVAR ENERJİ PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ MAKALE ÖZETİ

ÖZET

Sanayi devrimi ile başlayan ve 20 yy’ da gelişerek büyümeye devam eden teknolojik ilerlemeler nedeniyle enerjiye duyulan ihtiyaç günden güne artmaya devam etmektedir. Enerji ihtiyacını karşılamak adına tüketilen birincil-tükenebilir enerji kaynaklarının rezervi de hızla tükenmektedir. Türkiye’de enerji kaybının büyük bir çoğunluğu, binaların yapımı, işletim süreci, iç konfor şartlarının optimum seviyeye getirilmesi için tüketilen ısıtma, soğutma, havalandırma ve aydınlatma gibi sistemlerde kullanılmaktadır. Enerji probleminin çözümü için bina sektörü önemli bir rol üstlenmektedir. Bina Bilgi Modellemesi-BIM araçları, enerji etkinliği bakımdan birçok tasarım alternatifinin değerlendirilmesini, maliyet ve zamanın geleneksel metotlara göre etkin kullanılmasını sağlamaktadır. BIM programları, tasarımın sonunda değil tasarımın en erken safhasından itibaren projenin her aşamasına dâhil edilmelidir. Bu tez çalışmasında, bina kabuğunda yer alan ve yapılan literatür araştırmaları sonucunda yapı kabuğunda en fazla enerji tüketimine sebebiyet verdiği anlaşılan tasarım parametresi olan duvar parametresi alternatifleri oluşturulmuştur. Soğuk iklim bölgesinde bulunan Erzincan ilindeki bir konut projesinde duvar senaryoları Autodesk Revit 2021 kullanılarak oluşturulmuş, oluşturulurken ana strüktür malzemesi, katmanlaşma ve yalıtım malzemesi değişkenleri kullanılmıştır. Enerji performans analizleri ise Revit’ in eklentisi olan Green Building Studio’ da yapılmıştır. Oluşturulan alternatif duvar senaryoları yıllık ısıtma yükü, yıllık enerji tüketimi, yıllık ısıtma yükü maliyeti ve yıllık karbon emisyonu göstergelerine göre değerlendirilmiştir. Duvar parametresindeki değişkenler dikkate alınarak en iyi ve en kötü enerji performansına sahip duvar senaryoları belirlenmiş ve analiz sonuçları değerlendirilmiştir.

 

 

Anahtar Kelimeler: BIM, Duvar, Enerji etkinliği, Enerji performans analizi, Revit

 

ELEKTRİK DAĞITIM SEKTÖRÜNDE KAZA KÖK- NEDEN ANALİZİ VE NEDENSELLİK KURGUSU ÖZET

ÖZET

 

Elektrik enerjisi endüstrisi çok karmaşık, tehlikeli ve zorludur. Son on yılda işyeri kazalarının sayısı azaldı, ancak işçi yaralanmaları ve ölümleri meydana gelmeye devam ediyor. Bu çalışmanın amacı, kazaları ve ölümleri önlemek için en uygun ve arzu edilen yöntemler konusunda fikir birliği sağlamaktır. Çalışmanın temel motivasyonu ölümcül ve ciddi iş yeri kazalarına en çok arzu edilen ve uygulanabilir çözümler hakkında bir çerçeve sunma fikrini barındırmaktadır. Bu çalışmada elektrik endüstrisindeki zorlukları ve kazaları en iyi şekilde önlemek için işçilerle liderlerin birlikte nasıl çalışabileceğini anlamak ve mevcut ISG mevzuatıyla şekillendirmek üzere bir rapor örneği sunmak amacına dayanmaktadır.

Ülkemiz özelinde elektrik dağıtım sektörü 2013 yılından itibaren özelleştirmeye tabi tutulduğundan dağıtım firması görevleri gereğince ve ISG mevzuatı sebebi ile kazayı önleyici tedbirler almaktadır. Bu çalışmanın özelinde bir dağıtım şirketinin verileri esas alınarak bir ISG raporunun oluşturulması sağlanacaktır.  Örgütsel öncelikleri bildiren ve politikalara, kurallara ve prosedürlere katı bir şekilde uyulmasını talep eden denetçiler ve yöneticiler, son derece uzmanlaşmış bir sektörde sosyal değişimin mümkünlüğünü sağlayıp sağlamadığı yönünde incelemeleri kapsamaktadır.

Çalışma Kapsamında 2013 ila 2022 yılı arasında enerji sektöründe yaşanan ölümlü kaza vakalarına dair veriler irdelenerek bu verilerin İSG mevzuatında yer alan hali ile Yüksekte çalışma ve elektrik akımına maruz kalarak ölümün gerçekleşmesi üzerinde durulmuştur. İlgili nedensellik ve mantık yollu çıkarımlar için balık kılçığı modeli kullanılmıştır.

Çalışma sonucunda 2013 ila 2022 yılları arasında enerji sektöründe yaşanan ölümlü kazada yaşamını yitirenlerin sayısının 348 olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Çalışmada ayrıca case study olarak anılan örnek olay incelemesi sağlanmıştır. Örnek olay incelemesinde kullanılan veriler bir  EDAŞ şirketinden elde edilmiş ve İSG uzmanı görüşlerini de kapsamaktadır.

 

Anahtar Kelimeler; Elektrik Dağıtım Sektörü, Yüksekte Çalışma, İş Kazası, Kök-Neden Analizi

Güneş Enerjisi Santrallerinde İş Sağlığı Güvenliği Uygulaması ve Risk Değerlendirilmesi

ÖZET

Enerji ihtiyacı tüm dünyada artmakta ve enerji kaynakları yenilenebilir ve yenilenemeyen olarak ikiye ayrılmaktadır. Yenilenebilir enerji kaynaklarına örnek olarak hidrolik, hidrojen, rüzgâr, güneş, jeotermal, biokütle ve dalga enerjileri verilebilir. Petrol, doğal gaz, kömür ve nükleer enerji ise yenilenemeyen enerji kaynaklarıdır ve bunlar en çok kullanılan enerji kaynaklarıdır. Fosil yakıtların çevreye olan zararları göz önüne alındığında, daha az zararlı enerji kaynaklarına ihtiyaç duyulmaktadır. Güneş enerjisinden elektrik enerjisi üretim maliyetleri, nükleer enerji kullanılarak yapılan maliyetlerden daha düşüktür. Almanya, ABD ve İtalya gibi gelişmiş ülkeler, bu konuda önemli çalışmalar yapmaktadır Türkiye’de de bu konu ilgi çekmektedir, ancak enerjide dışa bağımlılığı azaltmak için daha fazla çaba gerekmektedir. Güneş santralleri, ülkenin enerji ihtiyacını karşılamada önemli bir rol oynarken, çevresel etkileri de göz önünde bulundurulmalıdır.

 

İş sağlığı ve güvenliği, modern toplumların çalışma hayatında temel konulardan biridir ve bir bilim dalı olarak kabul edilir. Türkiye, dünya genelinde en fazla iş kazası olan ülkeler arasında üçüncü sıradadır ve AB ülkeleri arasında ölümlü iş kazaları açısından ilk sırada yer almaktadır. İş sağlığı ve güvenliğinin genel amacı, işçi, ailesi, iş yeri ve diğer kuruluşlara gelen yükümlülükleri azaltmak ve bu sayede ülke ekonomisine verilen zararları önlemektir.

 

Bu çalışmada, güneş enerji santrallerinde iş sağlığı ve güvenliği ile risk analizine dair İş Sağlığı ve Güvenliği çerçevesinde uygulamaya yönelik bir değerlendirme ile kurum kültürünün önemine yer verilmesi yer verilmesi amaçlanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Güneş Enerjisi Santralleri, İSG, Risk Değerlendirme, Kurum Kültürü

HALK KÜLTÜRÜNDE MUSKA MAKALE ÖZETİ

ÖZET

Muska, insanların kötü şans, bela ve musibetlerden korunmak amacıyla kullandığı geleneksel bir uygulamadır. Tarihi, insanlık tarihiyle eşdeğerdir ve farklı kültürlerde yaygın olarak kullanılmıştır. Muskanın kullanımı, insanların doğaüstü güçlere karşı korunma, olayları anlamlandırma ve kendini savunma amacıyla ortaya çıkmıştır. Muskanın önemi, inanılan doğaüstü güçlerin saldırgan olduğu düşüncesiyle ilişkilidir. Muska, genellikle koruyucu bir rol oynaması amaçlanan bir ritüeldir. Eski Türklerde de muska ve tılsımların kullanımı yaygındı. Muska, eski Türk inanç ve düşünce sisteminde yer alan ruh anlayışıyla bağlantılıdır. Eski Türk inanç sistemine göre, muska iyelerle ilişkilendirilmiş ve kötü ruhları kovmak veya zararlarını önlemek amacıyla kutsal kabul edilen nesnelerin farklı kullanımına dayanmaktadır. Hayvan parçalarından yapılan muskalar, ilkel insanların bu hayvanların niteliklerini kendilerine geçirmek istemesini yansıtmaktadır. Bugün, muska ve tılsımların kullanımı hala devam etmektedir. İnsanlar büyü yapma veya yapılan büyüyü bozma amacıyla genellikle din adamlarına başvurulmaktadır. Bu din adamları, çeşitli yöntemlerle büyü yapan Şamanizm ile ilişkilendirilebilecek kişiler olarak görülmektedir. Ayrıca, cinlerin kovulması veya gelecek kehanetleri gibi yetenekleri olan kişilerin, şamanlarla aynı yardımcı ruhları çağırma amaçlarıyla çalıştıkları görülmektedir.

Nazar inancı da Anadolu’da yaygın olan bir inançtır. Bazı insanların bakışlarının karşılarındaki kişilere zarar vereceğine inanılır. Bu nedenle nazar boncuğu veya muskaların içindeki nazar duasının yazılı olduğu tılsım gücüne sahip nesneler takılır ve kötü enerjinin bu tılsımlara geçeceğine inanılır. Ayrıca, nazara uğradığı düşünülen kişileri korumak için çeşitli uygulamalar da yapılmaktadır, örneğin tuz atma veya su ile yıkama gibi geleneksel tedavi yöntemleri kullanılmaktadır. Bu çalışmada geçmişten günümüze Türk Halk Kültürü içerisinde muskanın ne şekillerde yer aldığının incelenmesi amaçlanmıştır.

 

Anahtar kelimeler: Muska, Tılsım, Eski Türkler, Koruma, İnanç, Büyü, Şamanizm, Nazar, Koruyucu Nesneler, Geleneksel Tedavi.

HİBRİT ÇALIŞMANIN ÇALIŞAN BAĞLILIĞINA ETKİLERİ MAKALE ÖZETİ

ABSTRACT

Technological advancements and the transformation process accompanying the pandemic have brought about radical changes in workplaces. Perhaps the most apparent expression of this transformation process has been the creation of the hybrid working model. The hybrid working model refers to an arrangement where employees work at the office on certain days and from home or any remote location on other days. The hybrid working model provides a working arrangement that helps employees maintain a balance between their work life and personal life. Thanks to the flexibility of working from home, employees are able to transition more comfortably between their jobs and personal responsibilities. This situation not only has the potential to increase employees’ productivity but also positively contributes to their productivity due to generally less interruption when working from home. The hybrid working model can also increase job satisfaction among employees. Employees are generally more satisfied with their jobs when they achieve greater success in finding a work-life balance. Hybrid work can be used as a tool to facilitate this balance.

The hybrid working model also positively affects employees’ personal lives. The flexibility offered by working from home can bring significant advantages, especially for employees with children. The hybrid model also implies less commuting time, which can present outcomes that allow employees to use their time more productively.

This study aims to explain the advantages and disadvantages of the hybrid working model.

Keywords: Hybrid work, productivity, job satisfaction, work-life balance, remote work, flexible work, post-pandemic business world, technological change.

İç Ortam Kirleticileri ve Yapı Malzemeleri İlişkisi; İç Hava Kalitesini Arttırıcı Tasarımlar

ÖZ

İç ortamlar insan sağlığında önemli roller oynamaktadır. Kirlenmiş iç ortamların neden olduğu etkiler alerjileri, enfeksiyonları ve toksisiteyi içerir ve insan sağlığı için tehlike oluşturur. Çoğu iç mekan hava kirliliği, biyolojik olmayan tehlikeli ve biyolojik maddelerden kaynaklanır. Mantarlar, küfler ve akarlar her yerde bulunur ve iç mekan ortamlarında halk sağlığı için ciddi bir tehdit oluşturur. Bu makalede, mantar, küf ve akarların iç ortam havası biyotik kirlenmesinde biyolojik kirleticiler üzerindeki rolü ve iç mekan hava kalitesi ile iç mekan hava kalitesini etkileyen faktörler ve yapı malzemelerinin mantar ve diğer zararlı kirleticilerden borat kullanımıyla  arındırılması ve alternatif bir düzenlemede, yapı malzemelerinin inşaat ve yalıtım kullanımları açıklanmaktadır.

Anahtar Sözcükler: Hava Kirliliği, Borat ile Bina Yapı Malzemeleri Arındırılması ve Yalıtımı, Mantar, İç Mekan Ortamları, Toksisite.

 

ABSTRACT

Indoor environments play an important cylinder in human health. Effects caused by contaminated indoor environments include allergies, infections and toxicity and pose a danger to human health. Secondary indoor air pollution is caused by non-biohazardous and biological materials. Fungi, molds and mites are ubiquitous and pose a serious public health threat indoors. This evening, the purification of the use of borate from indoor air pollutants and other harmful pollutants and the use of borate in indoor air quality and indoor air pollutants in indoor air biotic pollution of fungi, molds and mites, and the construction and utilization uses of building materials in an alternative arrangement.

Keywords: Air Pollution, Purification and Insulation of Building Materials with Borate, Fungus, Indoor Environments, Toxicity.