Güneş Enerjisi Santrallerinde İş Sağlığı Güvenliği Uygulaması ve Risk Değerlendirilmesi

ÖZET

Enerji ihtiyacı tüm dünyada artmakta ve enerji kaynakları yenilenebilir ve yenilenemeyen olarak ikiye ayrılmaktadır. Yenilenebilir enerji kaynaklarına örnek olarak hidrolik, hidrojen, rüzgâr, güneş, jeotermal, biokütle ve dalga enerjileri verilebilir. Petrol, doğal gaz, kömür ve nükleer enerji ise yenilenemeyen enerji kaynaklarıdır ve bunlar en çok kullanılan enerji kaynaklarıdır. Fosil yakıtların çevreye olan zararları göz önüne alındığında, daha az zararlı enerji kaynaklarına ihtiyaç duyulmaktadır. Güneş enerjisinden elektrik enerjisi üretim maliyetleri, nükleer enerji kullanılarak yapılan maliyetlerden daha düşüktür. Almanya, ABD ve İtalya gibi gelişmiş ülkeler, bu konuda önemli çalışmalar yapmaktadır Türkiye’de de bu konu ilgi çekmektedir, ancak enerjide dışa bağımlılığı azaltmak için daha fazla çaba gerekmektedir. Güneş santralleri, ülkenin enerji ihtiyacını karşılamada önemli bir rol oynarken, çevresel etkileri de göz önünde bulundurulmalıdır.

 

İş sağlığı ve güvenliği, modern toplumların çalışma hayatında temel konulardan biridir ve bir bilim dalı olarak kabul edilir. Türkiye, dünya genelinde en fazla iş kazası olan ülkeler arasında üçüncü sıradadır ve AB ülkeleri arasında ölümlü iş kazaları açısından ilk sırada yer almaktadır. İş sağlığı ve güvenliğinin genel amacı, işçi, ailesi, iş yeri ve diğer kuruluşlara gelen yükümlülükleri azaltmak ve bu sayede ülke ekonomisine verilen zararları önlemektir.

 

Bu çalışmada, güneş enerji santrallerinde iş sağlığı ve güvenliği ile risk analizine dair İş Sağlığı ve Güvenliği çerçevesinde uygulamaya yönelik bir değerlendirme ile kurum kültürünün önemine yer verilmesi yer verilmesi amaçlanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Güneş Enerjisi Santralleri, İSG, Risk Değerlendirme, Kurum Kültürü