Nörolojik Hastalığa Sahip Kadınların Gebelik Deneyimleri ve Kaygı Düzeylerinin İncelenmesi ÖZET MAKALE

ÖZET

Objective: Kadınlar, gebeliğe özgü kaygının yanı sıra, hamilelik sırasında yüksek anksiyete ile ilişkili oluşan  hastalıklar veya olumsuzluklara bağlı olarakta ek kaygı yaşamaktadırlar. Kadınların yaklaşık %23 ‘inin gebelik süresince yaygın kaygı bozuklukları  yaşadığı, özellikle son trimesterda  yaşanılan kaygı bozukluğu sıklığının arttığı belirtilmektedir.

Material and Methods: Kesitsel tipte olan bu çalışmada dahil edilme kriterlerini karşılayan gebelerden veriler, Tanıtıcı Bilgi Formu, Durumluk ve Sürekli Kaygı Envanteri ve Gebelik Deneyimleri Ölçeği (GDÖ) ile yüz yüze görüşme yöntemi ile elde edildi. Gebelerin sosyodemografik özellikleri, klinik özellikleri ve obstetrik özellikleri araştırmacılar tarafından oluşturlan tanıtıcı bilgi formu kullanılarak toplandı ve kaydedildi. Çalışma toplam 358 gebe katılıcımcı ile tamamlandı.

Results: Çalışma kapsamına alınan gebelerin yaş ortalaması 29,01 ± 5,37 olup, eğitim durumuna bakıldığında %41,1’ inin lise olduğu bulunmuştur. Gebelik haftasına göre kadınların %78,2’ si 3. Trimesterdaydı. Çalışmamızda gebelerin sahip olduğu nörolojik hastalıklara baktığımızda %74’ünün migren ve baş ağrısına sahip olduğu saptanmıştır. Gebelerin “durumluk kaygı” ortalaması 40,33±8,10, “sürekli kaygı” ortalaması 37,79±8,50 olarak saptanmıştır. Gebelerin GDÖ ölçek puan ortalamaları incelendiğinde; Gebelerin “olumlu sıklık” ortalaması 27,28±7,08, “olumsuz sıklık” ortalaması 17,39±5,55 olarak saptanmıştır.

Conclusion: Nörolojik hastalığa sahip gebelerin durumluk ve sürekli kaygı düzeyleri, gebeliğe özgü olumlu ve olumsuz deneyimlerin sıklığı ve yoğunluğu ile anlamlı olarak ilişkiliydi. Nörolojik hastalık kaynaklı gebelikte oluşan duygudurum ve kaygı bozukluklarının erken tanılanması, uygun müdahale ve bakımın üzerinde durulması  hem anne hem de fetüs üzerindeki zararlı etkileri en aza indirmek için önem arzetmektedir.

Keywords: Neurological diseases, Pregnancy, Anxiety