Çalgı Eğitiminde Zihinsel İmgeleme Tekniği MAKALE ÖZETİ

ÖZET

Müzik eğitiminin kaydettiği ilerleme günden güne artmaktadır. Bu ilerlemenin daha da hızlanması ve etkili yaklaşımların artması müzik eğitiminin zeminini daha da sağlamlaştıracak ve verimliliğini arttıracaktır. Müzik eğitiminin basamaklarından biri olan çalgı eğitimi, müzik eğitimi verilen ortamlarda sıkça karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda ele alındığında çalgı eğitiminde önemli rol oynayan fiziksel ve zihinsel süreçlere dair yaklaşımlar ülkemiz müzik eğitimine katkıda bulunabilecektir. Çalgı eğitiminin zihinsel sürecini ele alan bu çalışmanın amacı çalgı eğitimi alan öğrencilerin zihinsel hazırlık çalışmalarında ne derece yer aldıklarını ve bu çalışmaların öğrencilerin çalım performanslarını ne ölçüde geliştirdiğini araştırmaktır. Araştırmada fenomenoloji olarak bilinen nitel araştırma yaklaşımlarından biri kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Munzur Üniversitesi Müzik Bölümünde kayıtlı elli üniversite öğrencisi oluşturmaktadır. Çalışmaya katılan katılımcılara araştırma kapsamında doldurmaları için yarı yapılandırılmış görüşme formu verilmiştir. Araştırma sırasında toplanan bilgiler üzerinde betimsel bir analiz yapılmıştır. Araştırmanın bulguları, zihinsel imgeleme tekniğinin, genel performansın arttırılmasına katkı sağladığını göstermektedir.

 

Anahtar Kelimeler: Çalgı Eğitimi, Zihinsel İmgeleme Tekniği, İcra, Keman İcrası